Make your own free website on Tripod.com

Marry Christmas and Happy New Year

Ich.Alydsher Hanelan
"Aly"

Ich.Schaka-Ta's Lha-Yanda
"Yanda"

PF 2000 KHATAKHYI TTs - visit our website!!!

Ich.Schaka-Ta's Ochiva
"Schiva"

Khatakhyi Bcandba Boshay
"Boshay"